Dịch vụ SMO

1) TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ:

. Hoạt động chính Dịch vụ cốt lõi là các hoạt động hỗ trợ Thử nghiệm lâm sàng để nâng cao chất lượng và tốc độ thử nghiệm.

. Khách hàng Hỗ trợ địa điểm nghiên cứu (bệnh viện) với vai trò là một Tổ chức quản lý địa điểm nghiên cứu (SMO); và Hỗ trợ các công ty dược (nhà tài trợ) với vai trò là một Tổ chức nghiên cứu lâm sàng (CRO).

. Tuân thủ Cung cấp dịch vụ mang chất lượng Nhật Bản đến các địa điểm nghiên cứu và nhà tài trợ tuân thủ theo ICH-GCP, GCP Việt Nam dựa trên hợp đồng.

2) DỊCH VỤ SMO

. Hỗ trợ chuẩn bị SOPs tại địa điểm NC; và Chuẩn bị các mẫu văn bản cần thiết cho quy trình NC

. Đào tạo và Điều động CRCs (Điều phối viên NC) để hỗ trợ tại địa điểm NC

. Đào tạo và điều động CRCs đến địa điểm NC

. Quản lý chất lượng nghiệp vụ của CRCs

. Hỗ trợ nghiên cứu viên chính và đội ngũ NC trong việc tuân thủ theo GCP và đề cương

. Hỗ trợ nghiên cứu viên chính và đội ngũ NC trong các hoạt động hành chính NC

Bài viết liên quan